Vacature Onderwijscommissie

1 april 2019

Het NVE bestuur zoekt leden die het curriculum voor postacademisch onderwijs op het gebied van de endocrinologie willen ontwikkelen.

Vacature Onderwijscommissie

De NVE heeft onder andere tot doel de toepassing van kennis en kunde in de uitoefening van de discipline Endocrinologie te optimaliseren.  De NVE beoogt dit doel te bereiken door het stimuleren van bij- en nascholing van opgeleide specialisten, arts-assistenten, wetenschappelijk onderzoekers en alle overige betrokken c.q. belanghebbend bij de klinische endocrinologie.

Om een meer gestructureerde invulling te kunnen geven aan deze doelstelling is tijdens de ledenvergadering ingestemd met de oprichting van de NVE Academy, het onderwijsplatform dat staat voor alle bij- en nascholingsprogramma’s die onder de vlag van de vereniging de komende jaren zullen worden georganiseerd. Daarbij kan het gaan om min of meer grootschalige plenaire bijeenkomsten, workshops en individuele e-learningprogramma’s.

Om dit alles te bewerkstellingen, inhoudelijk te bewaken, de kwaliteit te borgen en de continuïteit te verzekeren wordt er een uit 6 leden bestaande Onderwijscommissie geïnstalleerd. De NVE heeft Lemion B.V. (tevens het NVE-secretariaat) de opdracht verstrekt voor de organisatorische ondersteuning van de onderwijscommissie en voor ondersteuning bij de uitvoering van de initiatieven van de NVE Academy.

Het bestuur van de NVE benoemt de leden van de Onderwijscommissie en geeft hen de opdracht om de afgestemde ambities te verwezenlijken, ondersteund door het NVE-secretariaat.
De duur van de benoeming is minimaal 2 en maximaal 5 jaar. De commissieleden ontvangen een vergoeding voor reis- en vergaderkosten. In principe komt de commissie tweemaal per jaar bijeen.

Leden die zitting willen nemen in de commissie wordt gevraagd een korte motivatie en cv te sturen voor 8 april 2019 via secretariaat@nve.nl.