Landelijke studie naar behandeling toxisch schildklieradenoom

17 oktober 2023

Oproep: verwijs patiënten voor deelname aan deze landelijke studie!

Landelijke studie naar behandeling toxisch schildklieradenoom

Al 7 Nederlandse ziekenhuizen zijn gestart met includeren voor de RABITO studie: een gerandomiseerde studie waarin de behandeling van het toxisch schildklieradenoom wordt geëvalueerd. In deze door studie wordt behandeling middels I131 vergeleken met behandeling middels radiofrequente ablatie (RFA). De studie is open voor inclusie!

Uit kleinere studies is gebleken dat zo’n 70% van de patiënten na RFA euthyreoot worden en hypothyreoïdie niet of nauwelijks optreedt. Echter, het aantal onderzochte patiënten is klein, follow-up is in veel onderzoeken slechts enkele maanden en een rechtstreekse vergelijking met de standaardbehandeling, I131, is nog nooit gemaakt.

Met de RABITO studie willen we hier verandering in brengen! Middels deze grote Nederlandse samenwerking, gesubsidieerd door ZonMw willen we deze onbekende gebieden onderzoeken. De belangrijkste vraagstelling is beoordelen of RFA voor een vergelijkbaar succespercentage kan leiden met minder onwenselijke iatrogene hypothyreoïdie ten opzicht van I131. Daarnaast wordt er gekeken naar patiëntervaringen, kwaliteit van leven en kosten-effectiviteit.

Hebt u een patiënt met hyperthyreoïdie veroorzaakt door een toxische schildkliernodus? Deze kan dan naar een van de deelnemende centra verwezen worden. Patiënteninformatie en in- en exclusie criteria zijn terug te vinden op https://www.rijnstate.nl/schildklieronderzoek en https://www.nve.nl/klinische-studies/rabito/ .

Deelnemen als studiecentrum? Neem dan contact op via: RABITOstudie@rijnstate.nl .