TRH test bij kinderen

Over deze informatie

Versie 1

 • Laatste update:
 • 6 februari 2023
 • Met medewerking van:
 • Commissie Functietesten

Indicaties

Evaluatie hypothalamus / hypofyse / schildklier-as in geval van verdenking op centrale hypothyreodie

Achtergrond

Centrale congenitale hypothyreodie gaat in de meerderheid van de patiënten (60%) gepaard met uitval van multipele hypofysehormonen. De diagnostische work-up bestaat o.a. uit fT4 en TSH metingen, evaluatie van de corticotrope as, genetisch onderzoek en MRI beeldvorming [1]. Voor een correcte interpretatie van fT4 dienen leeftijdsspecifieke referentie intervallen gebruikt te worden. De aanvullende waarde van de TRH test in dit proces is beperkt [2]. Overleg met een expertise centrum wordt aanbevolen.

N.B. TRH is niet standaard leverbaar in Nederland. Het advies is om contact op te nemen met de ziekenhuisapotheker vanwege de verstrekking van een IGZ verklaring.

Werkwijze

a. Contactgegevens van de uitvoerenden en verantwoordelijkheden

b. (relatieve) Contra-indicaties

c. Bijwerkingen en mogelijke complicaties
Na i.v. toediening van TRH treedt in ongeveer de helft van de gevallen een geringe bloeddrukstijging op en voelt men vaak kortdurend mictiedrang of een warm gevoel in het hoofd. Soms heeft men ook last van een vreemde smaak in de mond, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen of transpireren. Ernstige reacties (shock, bloeding in hypofysetumor, convulsies) zijn beschreven maar zeer zeldzaam.

d. Voorbereiding / voorzorgsmaatregelen
De patiënt hoeft niet nuchter te zijn. De patiënt heeft de dag van de test geen schildklierhormoon medicatie ingenomen.

e. Uitvoering

 • Instrueer de patiënt
 • Patiënt houdt gedurende de test bedrust.
 • Infuusnaald met driewegkraan inbrengen, doorspuiten met 0.9% NaCl, sluit vervolgens een NaCl 0.9% infuus aan (maximaal 5 mL / per uur).
 • Neem 30 minuten na inbrengen intraveneuze canule eerst een voorloopbuis af en gooi deze weg. Neem vervolgens bloed af (T = -15 minuten) voor de bepaling van TSH en fT4 (buistype laboratorium afhankelijk). Spoel hierna de intraveneuze canule door met 2-5 mL NaCl 0.9%.
 • Dien daarna meteen 10 µg/kg TRH (protireline Ferring) snel i.v. toe (tot een max van 200 µg) (T = 0 minuten).
 • Spoel de intraveneuze canule door met 2-5 mL 0.9% NaCl.
 • Neem 20, 60 en 120 minuten na het toedienen van TRH opnieuw bloed af voor bepaling van TSH, met steeds vooraf een voorloperbuis om weg te gooien (T=20, T = 60 min, T = 120 min).
 • Verwijder na beëindigen van de test de intraveneuze canule en plak insteekopening af.

f. Bepalingsmethoden laboratorium
Let op! Bepalingsmethoden kunnen per laboratorium verschillen
TSH: immunometrische assay
fT4: competitieve immunoassay

g. Referentiewaarden
Let op! Afkapgrenzen en interpretatie zijn methode afhankelijk. Overleg met uw endocrinoloog en/of laboratorium specialist klinische chemie voor de afkapgrenzen voor uw laboratorium. Zie h.

h. Interpretatie
Let op! Afkapgrenzen en interpretatie zijn methode afhankelijk. Overleg met uw endocrinoloog en/of laboratorium specialist klinische chemie voor de afkapgrenzen voor uw laboratorium.

Een normale TSH respons (type 0) wordt gekenmerkt door een piek concentratie > 15 mU/L binnen de eerste 30 minuten na TRH toediening, gevolgd door een daling van het TSH op 60 en 120 minuten [3].
Een type 2 respons wordt gekenmerkt door een piekconcentratie < 15 mU/L.
Bij een type 3 respons kan de piek TSH concentratie later optreden in de tijd (vertraagd), of er is sprake van een overmatige stijging van TSH en verminderde afname na het bereiken van de piek [3].

Een type 2 respons past bij centrale hypothyreoïdie van hypofysaire origine terwijl een type 3 response past bij centrale hypothyreoïdie van hypothalame origine. In geval van congenitale centrale hypothyreoïdie is een type 2 respons verdacht voor geïsoleerde centrale hypothyreoïdie terwijl een type 3 respons aanwijzing is voor centrale hypothyreoïdie in het kader van multipele hypofysaire hormoon deficiënties ten gevolge van de karakteristiek hypofyse aanlegstoornis, pituitary-stalk-interruption syndrome [4]. Benadrukt wordt dat een normale respons, type 0 respons, een centrale hypothyreoïdie niet uit sluit.

Een type 1 respons beschrijft het TSH beloop dat gezien wordt bij primaire hypothyreoïdie. In geval van primaire hypothyreoïdie is uiteraard het initiële TSH verhoogd. In een TRH test wordt binnen de eerste 30 minuten een opvallend hoge oploop TSH gezien (hoogte afhankelijk van initiële TSH waarde) gevolgd door normale daling op 60 en 120 minuten [3].

i. Opmerkingen

Literatuur

 1. Lauffer et.al. Diagnosis and management of central congenital hypothyroidism. Front Endocrinol (Lausanne). 2021; 12:686317
 2. Mehta et.al. Is the thyrotropin-releasing hormone test necessary in the diagnosis of central hypothyroidism in children. Clin Endocrinol Metab. 2003; 88(12):5696-5703
 3. Van Tijn et.al. Role of the thyrotropin-releasing hormone stimulation test in diagnosis of congenital central hypothyroidism in infants. J Clin Endocrinol Meta. 2008; 93(2):410-419
 4. Naafs et.al. Clinical and genetic characteristics of Dutch children with central congenital hypothyroidism, early detected by neonatal screening. Eur J Endocrinol. 2020;183:627-636.

Ideeën of suggesties?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie ideeën of suggesties dan verzoeken wij u contact op te nemen.