Orale glucose tolerantie test (OGTT) voor analyse diabetes gravidarum

Over deze informatie
 • Laatste update:
 • 8 juli 2021
 • Met medewerking van:
 • commissie functietesten

Indicaties en toepassingsgebied

Verhoogd risico op/ verdenking van zwangerschapsdiabetes.

Achtergrond en principe van de test

De oGTT is bedoeld om gestoorde nuchtere glucosewaarden te detecteren en verstoring in het postprandiale glucosemetabolisme te meten na toediening van 75 gram glucosedrank.

NB. Dit betreft een concept protocol, zie opmerkingen.

Werkwijze

a. Contactgegevens van de uitvoerenden en verantwoordelijken
De verantwoordelijkheid voor screening op zwangerschapsdiabetes en het aanvragen van de test ligt bij de verloskundige/gynaecoloog. De uitvoering van de oGTT wordt gedaan door het laboratorium. Het laboratorium zorgt ook voor de juiste informatie over de oGTT richting de aanvrager en patiënte.

b. (relatieve) Contra-indicaties
Status na bariatrische chirurgie

c. Bijwerkingen en mogelijke complicaties
 Misselijkheid en braken

d. Voorbereiding/ voorzorgsmaatregelen

 • Patiënte is minimaal 8 uur voor de test nuchter (in die periode ook niet roken)
 • Medicatiegebruik is in overleg met de aanvrager
 • Tijdens de oGTT wordt patiënte geadviseerd zo veel mogelijk te blijven zitten op de testlocatie.
 • Vanaf 12 uur voor de test drinkt patiënte geen koffie of thee
 • Test wordt niet later uitgevoerd dan om 10:00 in de ochtend

e. Uitvoering

 • Noteer bij alle bloedafnames de exacte afname tijden. Op tijdstip T = 0 wordt bloed afgenomen voor bepaling van glucose, bij voorkeur in een citraat-gebufferde natriumfluoride buis, om voortdurende glycolyse in de buis – en daarmee vals verlaagde glucosewaarden – te voorkómen. Indien deze afnamebuizen niet beschikbaar zijn kan een natriumfluoride buis gebruikt worden, mits de tijd tussen afname en analyse niet meer dan 30 minuten is.
 • Direct na deze bloedafname drinkt patiënte een oplossing van 75 gram glucose in 250 ml water.
 • Op tijdstipt T = 60/120 min (afhankelijk van lokale (studie)protocol) wordt (met een maximale uitloop van 5 minuten) wordt een volgende bloedafname (in citraat gebufferde natriumfluoride of natriumfluoride afnamebuis) verricht voor bepaling van glucose.
 • Hierna is de test afgelopen en mag patiënte naar huis.

f. Bepalingsmethoden laboratorium

In het bloedplasma dient glucose gemeten te worden met een hexakinase methode, dan wel oxidase/peroxidase methode gekalibreerd tegen de CDC hexokinase referentie methode. Het gebruik van point of care apparatuur wordt ontraden wegens te grote onnauwkeurigheid in de meting en beperkt beschikbaar zijn van evidence-based afkapwaarden.

g. Referentiewaarden

i. Interpretatie

j. Opmerkingen

Dit betreft een concept versie van het oGTT protocol diabetes gravidarum. De juiste indicatie, voorbereiding van de patiënt en bloedafname is essentieel. Momenteel is er nog veel controverse over de keuze van de bloedafname momenten en bijbehorende interpretatie. Dit protocol zal op korte termijn gereviseerd wanneer meer bewijs beschikbaar is voor de keuze voor 2 of 3 bloedafname momenten en interpretatie van de glucose concentraties.

Literatuur

Ideeën & opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie ideeën of suggesties dan verzoeken wij u contact op te nemen.