NIV Commissie Richtlijnen op zoek naar uitbreiding

26 januari 2019
NIV Commissie Richtlijnen op zoek naar uitbreiding

De Commissie Richtlijnen van de NIV is dringend op zoek naar uitbreiding van het aantal commissieleden. Sinds eind november bestaat de Commissie nog uit 4 personen. Dit is gezien de grote impact van richtlijnen in de dagelijkse praktijk, het steeds meer multidisciplinaire karakter (waardoor een uitbreidende betrokkenheid van de NIV) en het alsmaar groeiend aantal richtlijnen een onwenselijke situatie. De Commissie Richtlijnen wil graag het aantal commissieleden uitbreiden naar  8 personen om op die manier haar slagvaardigheid te kunnen behouden cq vergroten.

Wat zijn de werkzaamheden van de Commissie? En hoeveel tijd neemt dat in beslag?
De Commissie Richtlijnen coördineert het richtlijnenproces van begin tot eind. Denk hierbij aan het mandateren van personen die deelnemen in een richtlijnwerkgroep, het ondersteunen van deze gemandateerden, het becommentariëren en autoriseren van richtlijnen. Maar ook het overleggen met de deelspecialistische verenigingen, het beoordelen van mogelijke belangenverstrengeling van werkgroepleden, etc. Daarnaast geeft de Commissie suggesties aan het bestuur over de wijze waarop binnen de NIV het beleid rondom richtlijnen gestalte gegeven kan worden.

De Commissie vergadert ongeveer 1x per maand (telefonisch) en 2 keer per jaar in de Domus Medica te Utrecht. Inclusief de tijd voor de voorbereiding van de vergaderingen nemen de werkzaamheden ongeveer 6 uur per maand in beslag.

Bent u lid van de NIV en wilt u participeren bij richtlijnenproces van de NIV, dan ontvangt de Commissie graag uw aanmelding. U kunt daartoe een mail sturen aan Maike van Leeuwen, leeuwen@internisten.nl. Bij haar kunt u ook terecht voor eventuele nadere informatie en/of vragen.