T3-4-Hypo Trial

Een multicenter (14 ziekenhuizen in NL) studie naar T3/T4 combinatie therapie bij hypothyreoïdie.

T3-4-Hypo Trial

https://clinicaltrials.gov/study/NCT05682482

Achtergrond:

De standaard behandeling voor patiënten met hypothyreoïdie is levothyroxine (LT4). Ondanks genormaliseerde TSH waarden behoudt 10-15% van de patiënten restklachten, waarvan invaliderende vermoeidheid de meest voorkomende klacht is.

Een mogelijk verklaring is dat met monotherapie LT4 geen fysiologische T4/T3 verhouding bereikt kan worden, omdat een gezonde schildklier naast T4 ook nog T3 aanmaakt. Het toevoegen van liothyronine (LT4/LT3 combinatietherapie) zou derhalve een aannemelijke oplossing voor dit probleem zijn.

De tot op heden beschikbare klinische trials hebben echter vele significante beperkingen en geven daarom geen eenduidige resultaten.

Doel:

Het doel is een definitief antwoord te vinden op de vraag of LT4/LT3 combinatietherapie effectief is of niet in het verminderden van vermoeidheid en andere restklachten.

Studieopzet

In totaal beogen wij 600 patiënten te includeren, waarbij de follow up 16 tot 24 maanden duurt. De studie bestaat uit twee delen: overgang op een voor alle patiënten gelijk LT4 preparaat (run-in) en vervolgens de dubbelblind gerandomiseerde trial waarin LT4/LT3 combinatietherapie vergeleken wordt met LT4/placebo therapie.

Inclusiecriteria:

 • Leeftijd ≥ 18 jaar
 • Overte of subklinische primaire hypothyreoïdie*
 • Levothyroxine (LT4) monotherapie gedurende minimaal de afgelopen 6 maanden
 • LT4 monotherapie dosis tussen 75 en 225 mcg, met een minimale dosering van 1.2 mcg/kg
 • TSH binnen de normaalwaarden gedurende de afgelopen 3 maanden
 • Ernstige vermoeidheid gedurende minstens 6 maanden met een grote negatieve invloed op het dagelijks leven, met of zonder andere persisterende klachten (dit is gebaseerd op de eigen ervaring van de patiënt, zonder oordeel van de behandelend arts)
 • Voldoende beheersing van de NL taal (in woord en geschrift)

*Aanwezigheid van TPO en/of Tg-antilichamen is geen vereiste, aangezien deze vaak niet bepaald zijn. De inclusie van enkel auto-immuun hypothyreoïdie patiënten wordt zeker gesteld door andere oorzaken van hypothyreoïdie uit te sluiten (zie exclusie criteria).

Exclusiecriteria:

 • Congenitale hypothyreoïdie, hypothyreoïdie na (sub)acute thyreoïditis*, secundaire (centrale) hypothyreoïdie
 • Eerdere schildklieroperatie, radioactief jodium behandeling of radiotherapie van het hoofd en/of de hals
 • Gebruik van schildklier interfererende medicatie (huidig of eerder gebruik van amiodaron, lithium, immunotherapie, tyrosinekinaseremmers of interferon en huidig gebruik van oraal of IV corticosteroïden of dopamine)
 • Huidige psychiatrische aandoening behandeld bij een “Gespecialiseerde GGZ instelling”**
 • Klinische diagnose dementie
 • Zwangerschap of borstvoeding gevend
 • Zwangerschapswens binnen 2 jaar
 • Niet-gesteriliseerde vrouwen van vruchtbare leeftijd die geen gesteriliseerde partner hebben of adequate anticonceptie gebruiken. Adequate anticonceptie wordt gedefinieerd als: anticonceptiepil, -pleister, -ring, -staafje, prikpil, pessarium, spiraal en condoom
 • Huidig of in het verleden atriumfibrilleren
 • Klinisch relevant functioneel of structureel afwijkend hart (bijv. cardiomyopathie of klepgebreken)
 • Actuele geleidingsafwijkingen op ECG (QRS >120 ms, verlengd QTc; vrouwen > 460 / mannen > 450 msec)
 • Frequente ventriculaire extrasystolie (= doublet, trigeminie, bigeminie of (non-sustained) ventrikeltachycardie) in het verleden of op huidig ECG
 • Recent acuut coronair syndroom of onstabiele angina pectoris (< 4 weken)
 • Andere voor de hand liggende medische verklaringen voor vermoeidheid (bijv. eindstadium nierfalen; anemie, COPD Gold IV, maligniteit etc)
 • Ingrijpende levensgebeurtenissen die de persisterende vermoeidheid kunnen verklaren (bijv.: rouw, scheiding, werkeloosheid).

* Postpartum thyreoïditis is geen exclusiecriterium.

** Behandelingen van milde niet-complexe psychologische of psychiatrische klachten worden in de “basisGGZ” gedaan, bijv. gesprekken met psycholoog/psychotherapeut of via internet (e-health). Deze patiënten worden dus niet geëxcludeerd. “Gespecialiseerde GGZ” betreft behandelingen van ernstigere psychologische/psychiatrische klachten. Deze patiënten worden dus wel geëxcludeerd.

Deelnemende centra:

Op de website van de trial (www.t3-4-hypotrial.nl) is te vinden welke centra al gestart zijn.

Meer informatie (voor patiënten en artsen)

https://t3-4-hypotrial.nl/

Contact

Lizette Blankers, arts-onderzoeker
Erasmus MC
Afdeling Endocrinologie, Ee-508
Doctor Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
t3hypotrial@erasmusmc.nl