GHRH-Arginine test bij volwassenen

Over deze informatie

Versie 4

 • Laatste update:
 • 27 juni 2022
 • Met medewerking van:
 • Commissie Functietesten

Indicaties

Diagnostiek naar groeihormoondeficiëntie (GHD).

Een insuline tolerantie test (ITT) is de test van eerste keus om de diagnose GHD te stellen. Echter wanneer er contra-indicaties bestaan voor een ITT, kan een GHRH-arginine test als alternatief worden uitgevoerd. Indien er uitval van andere hypofyse-assen is, dienen deze assen adequaat gesuppleerd te zijn voordat een groeihormoon (GH) stimulatietest wordt verricht.

Achtergrond

Bij de GHRH-arginine test vindt er directe stimulatie plaats van de somatotrope cellen van de adenohypofyse. De nagenoeg gelijktijdige toediening van GHRH en arginine werkt synergistisch en blijkt één van de krachtigste stimuli van de endogene groeihormoonproductie.

Werkwijze

a. Contactgegevens van de uitvoerenden en verantwoordelijken

b. (relatieve) Contra-indicaties

 • Niet-nuchter zijn
 • Zwangerschap
 • Overgevoeligheid voor arginine
 • Ernstige lever- of nierinsufficiëntie (ter beoordeling van de behandelaar)

c. Bijwerkingen en mogelijke complicaties

 • GHRH veroorzaakt vaak blozen
 • Overgevoeligheidsreacties op arginine
 • Extravasatie van arginine kan huidnecrose veroorzaken

d. Voorbereiding/ voorzorgsmaatregelen

 • Zorg dat de diverse benodigdheden aanwezig zijn (bv infuussysteem, infuuspomp, 2 driewegkraantjes, 2 ml spuit, opzuignaald, 8 stolgelbuizen en 8 voorloper buizen, NaCl 0.9% om infuussysteem te vullen en na te spoelen)
 • Zorg dat GHRH op de afdeling aanwezig is; GHRH (somatoreline) ampul 50 µgr en solvens: GHRH 1 mcg/kg (max 100 mcg)
 • Zorg dat Arginine op de afdeling aanwezig is; Arginine 10% oplossing: 0.5 g/kg tot een maximum van 30 g (dit maximum wordt bereikt als een patiënt ≥ 60 kg weegt; 30 g = 300 ml)
 • Patiënt moet nuchter zijn vanaf 24 uur avond tevoren
 • Patiënt mag geen grote lichamelijke inspanning verrichten 24 uur voor de test
 • Indien patiënt hydrocortison of levothyroxine gebruikt, de ochtenddosering voor de test wel laten innemen met wat water

e. Uitvoering

 • Instrueer de patiënt
 • Laat de patiënt plassen voor aanvang van de test
 • Weeg de patiënt (indien geen recent gewicht bekend is)
 • Test uitvoeren tussen 8-9 uur in ochtend
 • Bedrust tijdens de gehele test; de patiënt mag niet slapen
 • De dosering arginine wordt berekend door een hiervoor bevoegde arts en gecontroleerd een tweede medewerker (verpleegkundige). Beide paraferen.
 • Testtijden en kloktijden worden genoteerd (bv op aanvraagformulier en buizen)
 • Breng intraveneuze katheter met driewegkraan in en flush met NaCl 0.9%
 • Bloedafnames vinden plaats op tijdstip -15, 0, 30, 45, 60, 90 en 120 (7 maal), bij elke bloedafname wordt eerst een voorloper buis afgenomen en na elke bloedafname wordt geflushed met NaCl 0.9%. Er wordt gerekend vanaf moment van GHRH infusie (T=0 min)
 • Los vlak voor de toediening de GHRH (somatoreline) volgens lokaal voorschrift en laat een tweede medewerker de dosering controleren
 • Op tijdstip 0 wordt na bloedafname de GHRH (somatoreline) toegediend als een intraveneuze bolusinjectie (binnen 30 seconden) door de arts, hierna wordt geflushed
 • Dien direct hierna de arginine oplossing in 30 minuten toe
Tijd (min) -30 -15 0 30 45 60 90 120
Inbrengen infuus x
Bloedafname x x x x x x x
GHRH toediening
(bolus)
x
Arginine infusie start x
Arginine infusie stop x
 • Controleer of de benodigde patiëntgegevens en tijden zijn genoteerd (op alle formulieren/stickers/buizen)
 • Verwijder aan het einde van de test de intraveneuze katheter en plak af
 • Biedt de patiënt iets te drinken of eten aan
 • Verstuur alle buizen en eventueel labformulieren naar het laboratorium
 • Controleer of er een afspraak gepland is voor de uitslag van de test

f. Bepalingsmethoden laboratorium

Let op! Bepalingsmethoden kunnen per laboratorium verschillen.

GH (stolbuis): geharmoniseerde immunoassay binnen Nederland. Alle laboratoria die GH testen uitvoeren dienen geharmoniseerde waarden te rapporteren.

g. Referentiewaarden

zie h

h. Interpretatie

Let op! Afkapgrenzen en interpretatie zijn methode afhankelijk. Overleg met uw endocrinoloog en/of laboratorium specialist klinische chemie voor de afkapgrenzen voor uw laboratorium en interpretatie van de test.

GH cut off waardes zoals in 2017 beschreven door Deutschbein et al.:

BMI patiënt GH (Mannen) GH (Vrouwen)
BMI < 25 kg/m2 19.5 mE/L (6.5 ng/mL) 29.1 mE/L (9.7 ng/mL)
BMI ≥ 25 – < 30 kg/m2 10.5 mE/L (3.5 ng/mL) 25.5 mE/L (8.5 ng/mL)
BMI ≥ 30 kg/m2 6.6 mE/L (2.2 ng/mL) 13.2 mE/L (4.4 ng/mL)

NB. ng/mL = µg/L. Omrekenfactor van ng/mL naar mE/L: vermenigvuldig met 3. Afkapwaarden gebaseerd op moderne geautomatiseerde immuno-assay die alleen 22kDa humaan GH meet (automated immunoassay iSYS, Immunodiagnostic Systems (IDS), Boldon, UK). Nb. Bij deze methode betreffen het niet-geharmoniseerde GH waarden.

Er wordt in Nederland gebruik gemaakt van geharmoniseerde groeihormoonwaarden, echter assay-afhankelijkheid blijft een rol spelen. De werkgroep is van mening dat in het gebied van de groeihormoonwaarden bij de GHRH-argininetest, die ongeveer rond de 20 mU/L zullen liggen, de assay verschillen klein zijn. Bovenstaande waarden worden derhalve bruikbaar geacht voor de interpretatie van de testuitslagen bij een GHRH-argininetest.

i. Opmerkingen

 • Orale anticonceptie hoeft niet gestaakt te worden voorafgaand aan de test om het GH te kunnen interpreteren
 • Bij volwassenen dient de GH behandeling minimaal 3 maanden voor de test gestaakt te worden
 • Een normaal IGF-1 sluit GHD niet uit
 • De GHRH-arginine test is minder geschikt voor het vaststellen van hypothalame GHD (vals normaal resultaat)

Literatuur

 • UpToDate®
 • van Nieuwpoort IC, van Bunderen CC, Arwert LI, Franken AA, Koppeschaar HP, van der Lelij AJ, Twisk JW, Boers M, Drent ML. Dutch National Registry of GH Treatment in Adults: patient characteristics and diagnostic test procedures. Eur J Endocrinol. 2011 Apr;164(4):491-7. doi: 10.1530/EJE-10-0914. Epub 2011 Jan 10.
 • Molitch ME, Clemmons DR, Malozowski S, Merriam GR, Vance ML; Endocrine Society. Evaluation and treatment of adult growth hormone deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jun;96(6):1587-609. doi: 10.1210/jc.2011-0179.
 • Deutschbein T, Bidlingmaier M, Schopohl J, Strasburger CJ, Petersenn S. Anthropometric factors have significant influence on the outcome of the GHRH-arginine test: establishment of normative data for an automated immunoassay specifically measuring 22 kDa human growth hormone. Eur J Endocrinol. 2017 Mar;176(3):273-281. doi: 10.1530/EJE-16-0668. Epub 2016 Dec 8.
 • Corneli G, Di Somma C, Prodam F, Bellone J, Bellone S, Gasco V, Baldelli R, Rovere S, Schneider HJ, Gargantini L, Gastaldi R, Ghizzoni L, Valle D, Salerno M, Colao A, Bona G, Ghigo E, Maghnie M, Aimaretti G. Cut-off limits of the GH response to GHRH plus arginine test and IGF-I levels for the diagnosis of GH deficiency in late adolescents and young adults. Eur J Endocrinol. 2007 Dec;157(6):701-8.
 • Aimaretti G, Corneli G, Razzore P, Bellone S, Baffoni C, Arvat E, Camanni F, Ghigo E. Comparison between insulin-induced hypoglycemia and growth hormone (GH)-releasing hormone + arginine as provocative tests for the diagnosis of GH deficiency in adults. J Clin Endocrinol Metab. 1998 May;83(5):1615-8.

Ideeën & opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie ideeën of suggesties dan verzoeken wij u contact op te nemen.