De Organonprijs voor Endocrinologie

1 januari 2005

De ORGANONPRIJS voor Endocrinologie, ter beschikking gesteld door Organon International B.V.

Deze prijs, ten bedrage van 7.000 euro, was bedoeld als een eerbewijs aan een onderzoeker op endocrinologisch gebied (klinisch, farmacologisch, veterinair, dier-experimenteel, immunologisch, chemisch of anderszins) en als aanmoediging en steun om verder endocrinologisch onderzoek te verrichten. De onderzoeker mocht buiten Nederland werkzaam zijn (geweest), maar kandidaten dienden bij voorkeur de Nederlandse nationaliteit te bezitten en mochten op het tijdstip van indiening niet ouder zijn dan 35 jaar. De prijs werd in principe eens per twee jaar toegekend en diende te worden besteed aan de verdere wetenschappelijke ontwikkeling van de prijswinnaar in de ruimste zin van het woord (studieverblijf, aanschaf van boeken of apparatuur, etc.).

Mededinging geschiedde op voordracht. Aan de secretaris van de NVE moesten worden toegezonden: publikaties, een beschrijving van nog niet gepubliceerd onderzoek, een curriculum vitae en andere dokumentatie op grond waarvan de jury een verantwoorde beslissing kon nemen. Beoordeling van de ingediende dokumenten en keuze van de prijswinnaar geschiedde door een jury van tenminste drie personen, gekozen en benoemd door het Bestuur van de NVE. De jury kon desgewenst advies vragen aan andere deskundigen.

Prijswinnaars:

2005 – E. Friesema
2003 – H. Vischer2001 – M. Karperien
1999 – B.A.Th.F. Gabreëls
1997 – P.J. Lucassen
1995 – G. Jenster
1993 – M.B.O.H. Honnebier
1991 – A.J.W. Scheurink
1988 – F. Berkenbosch
1985 – J.P.H. Burbach
1983 – T.J. Visser
1981 – F.H. de Jong

Na 2005 is de prijs niet meer uitgereikt.