Uitnodiging tot deelname aan onderzoek naar de follow-up van de hormonale behandeling bij seksuele geweldplegers

2 januari 2019
Uitnodiging tot deelname aan onderzoek naar de follow-up van de hormonale behandeling bij seksuele geweldplegers

Hormonale therapie wordt regelmatig gebruikt bij de behandeling van seksuele geweldplegers. Zij kan een aanzienlijke invloed hebben op de mentale en lichamelijke toestand van een patiënt. Het is bijgevolg belangrijk dat de keuze voor deze behandeling bij personen met een seksuele gedragsstoornis zorgvuldig genomen wordt. Ook dient de behandeling verder opgevolgd te worden om de impact van deze medicatie op de patiënt in kaart te brengen en gepast te kunnen reageren. Om in de praktijk op een meer uniforme en doeltreffende wijze de behandeling bij daders van seksuele delicten uit te voeren, is er in Nederland een landelijke zorgprogramma ontwikkeld door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. In Vlaanderen zijn er tot op heden nog geen gelijkaardige richtlijnen uitgewerkt. Bovendien beschrijft het bestaande protocol in Nederland de toepassing van hormonale farmacotherapie niet tot in details. Zo is er onder meer onduidelijkheid omtrent de ideale duur van de behandeling, alsook omtrent de geobserveerde neveneffecten, somatische en psychiatrische opvolging. Helaas kunnen dergelijke onduidelijkheden de doeltreffendheid van de behandeling in de weg staan.

Om meer helderheid in het zorgproces te creëren, is het van belang om een gepaste en transparante aanpak in kaart te brengen inzake de toepassing en de opvolging van libidoremmende medicatie bij seksuele geweldplegers. Daarvoor is de visie van psychiaters, endocrinologen en urologen die ervaring hebben met de hormonale behandeling bij deze doelgroep van groot belang. Slechts met hun medewerking kunnen we komen tot consensus in het werkveld en kan er een optimaal en bruikbaar zorgpad gecreëerd worden dat rekening houdt met diverse situaties in de praktijk.

In deze context roepen we endocrinologen op met een uitnodiging voor deelname aan voorliggend onderzoek. Meer specifiek betreft dit onderzoek een Delphi-studie waarbij experts in het werkveld doorheen verschillende rondes bevraagd worden aan de hand van online vragenlijsten. Deze experts betreffen psychiaters, endocrinologen en urologen werkzaam in forensische behandelingsettings in Nederland en Vlaanderen, die ervaring hebben met libidoremmende medicatie bij seksuele geweldplegers. Er wordt van hen verwacht een online vragenlijst in te vullen doorheen verschillende rondes in de periode van eind januari 2019 tot april 2019. Deze vragenlijsten werden opgesteld aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek. De vragenlijst kan ingevuld worden op een moment dat voor de expert best past. De deelname zal bovendien op anonieme wijze plaatsvinden. Dit wil zeggen dat de antwoorden van de experts op geen enkele manier gekoppeld kunnen worden aan persoonlijke gegevens.

Na het onderzoek ontvangen alle deelnemers een verslag met de rapportering van de resultaten en de opgestelde richtlijnen omtrent de follow-up van de hormonale behandeling bij seksuele
geweldplegers. Indien het onderzoek verwerkt wordt tot een artikel, bestaat de mogelijkheid om vernoemd te worden als co-auteur bij deelname aan alle bevragingsrondes van het onderzoek.

Indien u professionele ervaring heeft met de hormonale behandeling bij seksuele delinquenten, hopen we ten zeerste dat u interesse heeft in deelname aan het onderzoek. Indien u wenst te participeren of indien u vragen hebt over uw rechten als deelnemer of over de studie, kan u steeds Sophie Verschueren contacteren (sophie.verschueren@asster.be of 0032 497 89 45 26).

Alvast bedankt om dit verzoek in overweging te nemen.

Met de meeste hoogachting
Prof. dr. Ingeborg Jeandarme, psychiater, Departement Neurowetenschappen, KU Leuven
Prof. dr. Luk Gijs, psycholoog, Instituut voor Familiale en Seksuologische wetenschappen,
Departement Neurowetenschappen, KU Leuven
Prof. dr. Dirk Vanderschueren, endocrinoloog, Klinische en Experimentele Endocrinologie, KU Leuven
Sophie Verschueren, MSc, seksuoloog, PZ Asster