NVK

Het subspecialisme kinderendocrinologie, groeistoornissen en diabetes mellitus is een onderdeel van de kindergeneeskunde, waarmee het een fundamentele relatie onderhoudt op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Een kinderarts-endocrinoloog besteedt een belangrijk deel van de werktijd aan de diagnostiek, behandeling en preventie van kinderendocrinologische aandoeningen, groeistoornissen en diabetes mellitus bij kinderen en jeugdigen, doet klinisch en/of fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en geeft onderwijs op het vakgebied. Inhoudelijk kan het subspecialisme in de volle breedte worden beoefend, dan wel toegespitst zijn op de behandeling van kinderen en jeugdigen met diabetes mellitus.

De kinderarts-endocrinoloog beoefent het subspecialisme tenminste in een zodanige omvang dat de kennis en vaardigheden kunnen worden onderhouden. Voor de kinderendocrinologie en groeistoornissen is dit tenminste 0,5 fte.

Voorwaarden voor toelating tot de opleiding 
De opleiding tot kinderarts-endocrinoloog staat open voor artsen, die
- een door de SRC erkende de opleiding tot kinderarts hebben afgerond dan wel in het laatste halfjaar van de opleiding zijn;
- lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). 

Registratie en herregistratie

De registratie geschiedt door de NVK en geldt voor maximaal vijf jaar. De NVK kan tussentijds de erkenning intrekken indien de betrokkene niet meer aan de gestelde eisen voldoet.

Een kinderarts-endocrinoloog kan voor een (subspecialistische) herregistratie in aanmerking komen indien blijkt te zijn voldaan aan de criteria voor herregistratie.

Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn ter beoordeling van de betreffende commissie van de NVK.

DE OPLEIDINGSEISEN

Duur

De duur van de opleiding bedraagt 30 maanden op full-time basis. De opleiding dient in een aaneengesloten periode te worden gevolgd, al dan niet in deeltijd met een minimum van 0,5 fte waarbij de opleidingsduur naar rato wordt verlengd. De voorkeur gaat uit naar een aanstelling van 0.8 fte of meer. In bijzondere gevallen en onder nader te stellen voorwaarden kan de NVK daarvan ontheffing verlenen.

Indeling

De kinderarts-endocrinoloog in opleiding legt voor de aanvang van de opleiding het opleidingsschema ter goedkeuring voor aan de daarvoor door de NVK ingestelde commissie. Het opleidingsschema is in overleg met de opleider(s) in het subspecialisme en het hoofd van de afdeling kindergeneeskunde opgesteld.

De opleiding dient tenminste te zijn samengesteld uit de volgende componenten:
- een gecombineerde klinische en poliklinische stage van tenminste 24maanden op een afdeling kinderendocrinologie, groeistoornissen en diabetes mellitus in Nederland, waarvan bij voorkeur 3-6 maanden op een afdeling buiten de eigen opleidingsinrichting. Gekozen kan worden voor een opleiding in alle aspecten van het deelspecialisme, dan wel voor een opleiding die is toegespitst op de behandeling van kinderen en jeugdigen met diabetes mellitus. Ook in dat geval dient de opleiding echter een brede  kinderendocrinologische trainingsperiode van tenminste 9 maanden te omvatten.
- binnen de klinische/poliklinische of wetenschappelijke stage een periode van tenminste 3 maanden in één of meer laboratoria met erkende expertise op het gebied van endocrinologische bepalingen in en/of buiten het eigen instituut; 
- een periode van tenminste 6 maanden voor klinisch of fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (kinder)endocrinologie, groeistoornissen en diabetes mellitus.

Met betrekking tot stages die buiten Nederland worden gevolgd dienen duur, inhoud en locatie door de opleider en door de betreffende NVK-commissie te zijn goedgekeurd.

Inhoud

De kinderarts-endocrinoloog in opleiding verwerft adequate kennis en ervaring op het gebied van:
- embryologie, anatomie, fysiologie van het endocrine systeem, de hormonale werkingsmechanismen en de hormonale assaymethoden;
- klinische en moleculair genetische en biochemische aspecten van endocrinologie, groeistoornissen en diabetes mellitus;
- de pathofysiologie en ontwikkeling van endocriene en geselecteerde metabole aandoeningen, inclusief diabetes mellitus en metabole botziekten;
- de pathofysiologie van stoornissen in groei en pubertaire ontwikkeling;
- hypoglycaemie op de kinderleeftijd;
- congenitale aandoeningen van bijnier, gonaden en schildklier;
- neuro-endocriene aandoeningen;
- capita selecta, waaronder de principes van auxologie;
- diagnostische en/of therapeutische apparatuur (imagingtechnieken);
- radionucliden voor diagnostisch en therapeutisch gebruik bij hormonale aandoeningen;
- hormonale en moleculair biologische bepalingsmethoden, met in vivo en in vitro endocrinologische onderzoekstechnieken;
- behandelingsmogelijkheden, waaronder klinische farmacologie, diëtetiek en leefregels;
- geprotocolleerde geneeskunde en evaluatie;
- medische statistiek en epidemiologie;
- psychosociale, ethische en juridische aspecten van diagnostiek en behandeling;
De kinderarts-endocrinoloog in opleiding:
- (mede)behandelt klinische en poliklinische patiënten, waarvan kwaliteit en diversiteit van de problematiek representatief is voor de gebruikelijke kinderendocrinologische praktijk, inclusief diabetes mellitus;
- leert optreden als consulent voor endocrinologie, groeistoornissen en diabetes mellitus, zowel voor de kindergeneeskunde als voor relevante andere specialismen;
- is (mede) verantwoordelijk voor de pre- en postoperatieve zorg van patiënten met endocriene en neurochirurgische aandoeningen;
- draagt verantwoording voor het te verrichten endocrinologisch functieonderzoek
- houdt de ziektegeschiedenis van de behandelde patiënten geregeld en nauwkeurig bij;
- neemt deel aan de regelmatige besprekingen met specialisten van verwante disciplines met name op het gebied van endocrinologie voor volwassenen en gynaecologische endocrinologie in en/of buiten het ziekenhuis;
- volgt een stage van tenminste 3 maanden op een endocrinologisch laboratorium teneinde zich vertrouwd te maken met hormonale en moleculair-biologische bepalingsmethoden;
- neemt deel aan patiënten- en literatuurbesprekingen op de afdeling;
- geeft onderwijs aan assistenten en co-assistenten;
- neemt deel aan nationale en internationale workshops, congressen en andere vormen van (geaccrediteerd) postacademisch onderwijs op het gebied van de (kinder)endocrinologie, groeistoornissen en diabetes mellitus;
- maakt kennis met de organisatie van de relevante nationale en internatio¬nale organisaties, waaronder de Sectie Endocrinologie van de NVK inclusief de Adviesgroep Groeihormoon, CHT en AGS en de Werkgroep Diabetes mellitus bij kinderen, de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE), de Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek (NVDO), de European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), de European Association for the Study of Diabetes (EASD), de European Society of Endocrinology (ESE)  en de Endocrine Society (ES).

Wetenschappelijk onderzoek 

Een kinderarts-endocrinoloog in opleiding:
- traint zich in klinische en fundamenteel wetenschappelijke onderzoeksmethoden op het gebied van (kinder)endocrinologie, groeistoornissen en/of diabetes mellitus;
- verricht zelfstandig cq. onder leiding wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (kinder)endocrinologie, groeistoornissen en diabetes mellitus;
 
- geeft blijk van wetenschappelijke vaardigheden op wetenschappelijk kinderendocrinologisch gebied in de vorm van tenminste 2 voordrachten en 2 posters op een nationaal of internatiaal wetenschappelijk congres, en tenminste 1 publicatie in een (inter)nationaal peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift.

Bron: website NVK

LM: Aug 2, 2015

Laatst gewijzigd: 
zondag, 2 augustus, 2015 - 10:39